16.6.2015

Uusi kuntalaki kannustaa kuntia parempaan vuorovaikutukseenToukokuussa voimaan tullut uusi kuntalaki ottaa kantaa myös kunnan tiedottamiseen ja viestintään. Uudessa kuntalaissa korostuu kuntalaisten osallisuuden näkökulma, mikä kuntien tulee ottaa huomioon viestinnässään.

Kuntalaki sanoo, että viestinnässä on käytettävä selkeää ja ymmärrettävää kieltä ja eri asukasryhmien tarpeet on otettava huomioon. Tiedottaminen nähdään myös laajana vuorovaikutuksena kuntalaisten kanssa. Vapaaehtoinen kuuleminen helpottaa myös tiedottamista. Kunta voi esimerkiksi järjestää vapaaehtoisia kuulemistilaisuuksia tai tutustumiskävelyjä jonkin ajankohtaisen asian tiimoilta. Erityisesti maankäytön suunnittelussa osallistava vapaaehtoinen kuuleminen on lisääntynyt paljon kunnissa tyyppiesimerkkinä vaikkapa keskustaajamien kehittäminen.

Kuntien tiedottamisvelvollisuus perustuu kuntalakiin ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettuun lakiin. Monissa eri laeissa korostetaan tiedonantovelvollisuutta silloin, kun julkista valtaa käytetään. Kunnan on tiedotettava, millä tavalla päätösten valmisteluun voi osallistua ja vaikuttaa. Kunnan tulee muistaa tiedotuksessaan asukkaat, palvelujen käyttäjät, järjestöt ja muut yhteisöt.

Nyt lakiin on kirjoitettu tiedottamisen määritelmä. Kunnan tulee antaa riittävästi tietoja kunnan järjestämistä palveluista, taloudesta, kunnassa valmistelussa olevista asioista, niistä koskevista suunnitelmista, asioiden käsittelystä, tehdyistä päätöksistä ja päätösten vaikutuksista.

Myös psykologisesti tarkasteltuna vaatimukset ovat kasvaneet. Nyt ei enää riitä tiedotus, vaan lain henki on se, että pitää myös kuunnella ja keskustella. Tämä on mielestäni aivan oikein. Me virkamiehet olemme kuntalaisia varten. Tietotekniikka auttaa omalta osaltaan palautteen keruuta ja tiedon jakamista.