24.1.2020

BIOKAASUA JA BIODIESELIÄ


Sekä Suomen valtiolla että Nurmeksen kaupungilla on tulevaisuuden suunnitelmia biokaasun ja biodieselin suhteen. Aivan lähipäivinä Suomen valtio (ympäristöministeri) julkistaa biokaasun tiekartan, jossa kuvataan biokaasun tuotannon, jalostuksen ja jakelun tiekartta sekä valtion tukipolitiikka tähän liittyvän yrittäjyyden osalta. Lähikuukausina odotetaan myös Suomen hallituksen linjausta biodieselin kasvavasta roolista liikenteen ympäristöhaittojen vähentämisessä. Suomen liikennepäästöjen hillinnässä biodieselillä on ennalta luultua suurempi merkitys. Todennäköisesti valtio avaa biodiesel-hankkeille samanlaisen korotetun investointituen, kun biokaasulle on tulossa.

Biokaasun tuotannon, jalostuksen ja jakelun rakenneselvitys on yksi Nurmeksen kaupungin tämän vuoden toimintatavoitteista. Tavoite koskee koko konsernia. Hihat on jo kääritty, ja työ on aloitettu. Olen laatinut työsuunnitelman ja olen kokoamassa työryhmää. Aiomme kuulla asiassa Suomen parhaita asiantuntijoita kutakin erikseen. Näillä näkymin investoinnit alkavat vuonna 2021, mikäli kaupunginvaltuusto pitää rakenneselvitystä hyvänä ja eri toimintaruudut ovat taloudellisesti järkeviä ja kannattavia.

Biokaasun jalostaminen liikennekaasuksi on merkittävä arvoketju, joka parhaimmillaan jättää aluetalouteen paljon työtä ja rahaa alkutuotanto mukaan lukien. Alkuvaikeuksiin liittyvä teknologiariski on jo Suomessa ohitettu, ja tällä hetkellä maassa on 39 liikennebiokaasun jakeluasemaa, joista 6 on pienyrittäjien omistamia ja 3 on kunnallisten jäte- tai vesiyhtiöiden omistamia. Nurmeksen kaupungin osalta koko ketjun pystyttäminen on realistista, mutta emme vielä tiedä kuinka kannattavaa se on yritystoimintana.

Biodieselin tuotannossa Nurmes on tällä hetkellä niiden kahden paikan joukossa Suomessa, joissa luvitusprosessi ja teknologiavalinta ovat pisimmällä. Nurmeksen bioteollisuusalueen YVA oikeuttaa yrityksen jättämään ympäristölupahakemuksen tehtaalle. Weser-joen ruoppauslupapäätöksen jälkeen uusien puuta käyttävien tehtaiden luvitusprosessi EU:n sisällä on vaikeutunut merkittävästi. Meillä tätä riskiä ei ole, koska biodiesel-tehtaalla ei ole merkittäviä haitallisia vesistövaikutuksia kuten sellutehtailla on veden ja suolan kierron takia. Biodieselin tekemisessähän puusta ei käytetä vesikiertoa eikä vieraita suolapitoisia kemikaaleja. Teknologian osalta Nurmeksen tehtaalla on valmius tuottaa valmista biodieseliä (EN590), jota voidaan sellaisenaan käyttää työkoneissa ja ajoneuvoissa.

Biodieselin valmistuksen teknologiariskiä hallitaan tällä hetkellä koetehtaiden avulla. Sama pätee skaalausriskiin. Teknologian valmiushan on päänvaiva myös lupaviranomaisille, joiden päähänpinttymänä on usein BAT eli paras mahdollinen saatavilla oleva teknologia. Käytännössä tämä ei kuitenkaan toimi näin, koska eri omistajilla ja rahoittajaryhmillä on sopimuksia eri teknologioiden omistajien kanssa. Sama pätee myös biokaasun valmistukseen. Kunnan kannalta katsottuna teknologiavalinta on aina yrittäjän valinta. Me virkamiehet emme voi sitoa tai valita teknologiaa ennalta.

Nurmeksen etuna sekä biokaasun että biodieselin osalta on valmiiksi YVA:ttu uusi bioteollisuusalue, jonka rakennusvaiheen ja investointivaiheen ympäristövaikutukset ja etenkin näiden yhteisvaikutukset on kuvattu ja jo ennalta on kuvattu ehkäisevät ja lieventävät toimenpiteet ja niiden vastuutukset. Nurmeksen kaupungin suurimmat vastuut YVA:ssa liittyvät liikenteen sujumiseen, turvallisuuteen ja ekologisuuteen. Siksi olemme viime vuosina parantaneet sekä tie- että rautatieyhteyksiä sekä teollisuusalueelle mutta myös Nurmeksen taajamaan liittyen. Osavastuuta kaupungilla on lisäksi hulevesien sisältämän pölyn sidonnassa hulevesialtaiden avulla, koska kaupunki on itse myös rakentajana mm. katujen osalta.

Nurmeksen kaupungin tulevaisuustyö on siis tällä hetkellä linjassa valtion pyrkimysten kanssa. Olemme paikkana oikea ja otollinen molemmille investointihaaroille. Tästä eteenpäin ratkaisee se, miten hyvin yrittäjien intressit ja valtion tukipolitiikka kohtaavat toisensa. Yhteistyö ratkaisee. Kuten vanha intiaanien sanonta sanoo: ”yksinäinen puu palaa kituliaasti, mutta monta puuta lähekkäin palaa suurella liekillä”.

16.1.2020

Positiivisuus olemme me


Mieltäni ilahdutti suuresti 14.1.2020 Ylä-Karjala-lehdessä julkaistu valtuustoryhmien puheenjohtajien tulevaisuuskirjoitukset. Paikallislehti oli antanut heille vapaan aiheen kertoa Nurmeksesta vuonna 2030. Enpä ole aikoihin lukenut lehdestämme näin tömäkkää ja selkokielistä tulevaisuustekstiä, jonka oli koostanut päätoimittaja Anu Saarelainen.

Kaikkien seitsemän ”ryhmyrin” kirjoitukset olivat positiivisia ja kantaa ottavia. Kiitos siitä! Kirjoitukset huokuivat tulevaisuuden uskoa ja mahdollisuuksia. Usea kirjoittaja korosti teollisuuden merkitystä, liikenneyhteyksiä, maalla asumista ja maaseutuelinkeinojen tärkeyttä. Nurmes nähdään hyvänä ja oikeana paikkana globaalissa maailmassa, vaikka olemme riippuvaisia kansallisesta ja kansainvälisestä kehityksestä. Nurmes nähdään paluumuuttajan maalla asumisen ihannekaupunkina, jossa perustarpeet tyydyttyvät hyvin.

Ryhmyreiden mielestä Nurmes on jatkossakin menestyvä itäsuomalainen kaupunki, joka hoitaa asiansa hyvin. Olemme toimiva ja tehokas, mutta myös taloudellinen kaupunki. Peruspalvelujen uskotaan pitävän hyvin pintansa. Myös investointien ja päätöksenteon tärkeyttä korostetaan. Kykenemme myös uusiutumaan.

Kirjoittajat näkevät Nurmeksen turvallisena ja viihtyisänä asuinpaikkana, jonka koulutuspalvelut ja harrastusmahdollisuudet ovat monipuolisia. Kaupungin talouden halutaan pysyvän jatkossakin kunnossa ja kirjoittavat arvostavat Nurmeksen vankkaa talouspohjaa, joka mahdollistaa itsenäiset valinnat kaikissa tilanteissa.

Liikenneyhteydet otti esille neljä kirjoittajaa. Erityisesti junaliikenteestä halutaan huolehtia hyvin ja kehittää sitä ennakkoluulottomasti. Nurmeksen logistinen sijainti nähdään oikeana ja hyvänä. Eräs kirjoittaja vertasi Nurmesta Roomaan – kaikki tiet vievät sinne! Hänen mielestään liikenneyhteyksien ylläpito on elinvoiman elinehto. Tähän on helppo yhtyä.

Elinkeinojen osalta ei nähdä mullistusta muttei romahdustakaan. Nojataan nykyisiin vahvuuksiin niitä edelleen vahvistaen. Esiin nousevat metsät, pellot, leipä ja luonto. Kirjoittajat korostavat uuden teollisuuden keskittämistä vihreän teollisuuden alueelle Känkkäälään. Matkailun ja luontomatkailun tulevaisuuteen sekä luonnon puhtauteen uskotaan. Maa, puu ja vesi ovat meidän peruselementtimme kuten eräs ryhmyreistämme toteaa.

Kirjoittajat viittaavat myös yhteistyökykyyn, sisäiseen eheyteen ja verkostoihin. Erityisesti nyt kuntaliitoksen jälkeen huomiota pitää kiinnittää hyvän yhteiskulttuurin syntymiseen ja eteenpäin katsomiseen. Näin toteaa suurimman valtuustoryhmämme ryhmyri. Pienimmän valtuustoryhmän ryhmyri korostaa puolestaan rohkeutta kohdata palvelutuotannon haasteet ja ratkaista niitä ei-perinteisellä tavalla ja älykkäästi.

Ryhmyreiden tulevaisuustekstit ovat hyvin linjassa Nurmeksen kaupungin tämänhetkisten avainviestien kanssa. Työstimmehän niitä yhdessä vasta kuukausi sitten ja kuulimme valmistelussa myös yrittäjäjärjestön mielipidettä. Tekstit haastavat sopivasti myös minua kaupunginjohtajana. On ilo valmistella asioita päätettäväksi näin tulevaisuusorientoituneelle ja vastuulliselle päättäjäjoukolle. Kiitos vielä kerran hyvistä tulevaisuusteksteistä!

2.1.2020

Nurmeksen mannekiinit
(Juhlapuhe Nurmes-Valtimo -kuntaliitoksen juhlassa 31.12.2019 Valtimolla)

Hyvä juhlaväki. Naiset ja miehet. Me kaikki olemme oman historiamme tuotoksia. Ajatuksemme ja tekomme ovat peräisin siitä, mitä me olemme aiemmin kokeneet. Nyt on tärkeää, että tunnemme yhdessä sekä Nurmeksen että Valtimon historian hyvin. Kiitän edellä nähtyä esitystä Valtimon yli 100 vuoden historiasta. Nyt kun tunnemme tätä tarinaa paremmin, niin siitä voi tulla osa meitä. Myös minuakin.

Kuntaliitos on iso ja vaikea juttu. Se on myös herkkä prosessi, jota voi helposti kohottaa ylöspäin tai myös painaa alaspäin. Kuntaliitoksessa tärkein asia on yhteisen kulttuurin luominen ja sen jälkeen tämän vaaliminen. Olemme tässä työssä nyt vasta alkumetreillä. Pyydän teitä kaikkia mukaan tähän. Jokaista omien voimiensa mukaan. Myös Sinua.

Tärkeää on tunnistaa alkuvaiheessa ne erot, mitä Nurmeksella ja Valtimolla on ollut tähän asti: meidän kuntien hallintosäännöt ja poliittinen kulttuuri ovat olleet erilaiset. Ulkoa päin ei ole helppo nähdä toisen sisälle. Siksi joudumme tunnistamaan ja opettelemaan sekä luomaan entisten rinnalle ja tilalle uusia verkostoja. Tässä asiassa olemme tasavertaisia sekä Nurmeksessa että Valtimolla.

Erilaisuuksien tunnistamisessa ja sietämisessä avainasia on suvaitsevaisuus. Ilman sitä uudet alut ja armo eivät olisi edes mahdollisia – toistan uudet alut ja armo eivät olisi edes mahdollisia. Nurmeksessa ja Valtimolla on hyviä ihmisiä. Ilman näitä hyviä ihmisiä en minäkään olisi tällä paikalla puhumassa. Miksi? Olen pakolaisen lapsi ja lapsenlapsi. Tasan 80 vuotta sitten uutta vuotta vietettiin meidän suvussa toisella tapaa kuin nyt, mutta näillä samoilla seuduilla silti. Tästä juhlapaikasta vain 13 kilometriä etelään, Talvilahden talossa, Kuokkastenkosken rannalla, sen ajan pakolaisperhe, Karjalan evakot Suistamolta, ottivat uudelleen otteen elämän syrjästä. Ilman hyviä ihmisiä täällä se ei olisi ollut mahdollista. Olen tästä kiitollinen niin kauan kun minulle on elinpäiviä suotu.

Valtakunnan mittakaavassa kuntaliitos on yksi tapa turvata ja parantaa meidän suomalaisten peruspalveluja. Kunnalla on oikeuksia ja velvollisuuksia. Tärkeimmät oikeudet ovat kunnallinen itsemääräämisoikeus ja veronkanto-oikeus. Tärkeimmät velvollisuudet ovat peruspalvelujen järjestäminen ja demokratian toimivuuden varmistaminen. Tämän kaiken välikappaleita me kaikki olemme. Olemme saaneet toiminnan oikeutuksen Suomen lainsäädännöstä. Siksi uusi Nurmes on olemassa.

Hyvä kuulijat. Jokaisessa puheessa on piilotettuna pihvi. Tässä se nyt sitten tulee: Uuden Nurmeksen vahvuuksien ja mahdollisuuksien esittely. Menestyksen avaimet on piilotettu usein siihen, että vahvistamme vahvuuksiamme ja hyödynnämme mahdollisuuksiamme.

Kuntaliitoksen valmistelussa olemme näet valinneet joitakin avainviestejä, joiden avulla kerromme samansuuntaisesti vahvuuksistamme ja mahdollisuuksistamme. Näin vahvistamme meidän yhteistä viestiä elinvoimaisesta Nurmeksesta. Kysymys on tietoisesta toiminnasta.

Ensimmäinen vahvuutemme on meidän sijainti eli olemme keskellä kaikkea. Keskellä kaikkea. Olemme keskellä kolmea maakuntaa, kolmea lentokenttää ja kolmea isoa matkailukeskusta. Meille tulee asfalttitie kuudesta eri ilmansuunnasta. Meillä on myös rautatie- ja vesitiekuljetusmahdollisuus. Olemme myös lähempänä Venäjää. Tämä sijaintietumme yhdistettynä meidän aktiivisuuteen logistiikkainvestoinneissa tekee meistä houkuttelevan toimintaympäristön esimerkiksi bioteollisuudelle ja matkailulle.

Toinen vahvuutemme on koulu- ja kulttuurikaupunki Nurmes. Koulu- ja kulttuurikaupunki Nurmes. Meidän koulut ja päiväkodit ovat hyvässä kunnossa. Meillä on oma vahva lukio ja kaksi Riverian koulutusyksikköä. Meidän Porokylän koulu valittiin Suomen parhaaksi Kiva Kouluksi. Meillä on myös avoin päiväkoti. Kulttuuri on meidän arjessa vahvasti mukana kaupungin ja yhteisöjen toimivan yhteistyön ansiosta.

Kolmas vahvuutemme ja mahdollisuutemme on ympäristövastuullinen Nurmes. Ympäristövastuullinen Nurmes. Nurmes on hiilineutraalisuuteen pyrkivä HINKU-kunta. Meillä on uusi bioteollisuusalue. Olemme myös sitoutuneet ensi vuoden talousarviossa liikennebiokaasun tuotanto ja jakeluverkoston pystytykseen Nurmeksessa. Valtimon ja Nurmeksen kuntaliitoksessa tämä vahvuutemme vahvistuu entisestään ja se on hyvin linjassa oman maakuntamme Pohjois-Karjalan strategian kanssa. Biotalous näkyy vahvasti myös Riverian Valtimon koulutusyksikön nykypäivässä ja tulevaisuudessa.

Neljäs vahvuutemme ja mahdollisuutemme on leipää luonnostaan. Leipää luonnostaan. Olemme yhdessä vahva maatalouspitäjä. Pohjois-Karjalan vahvin. Meillä on hyviä elintarvikealan yrityksiä. Metsätalous, puunkorjuu ja puunjalostus ovat meillä isoja toimialoja. Ruoan kotimaisuus ja paikallisuus ovat meille tärkeitä. Isojen teollisuushankkeiden toteutumiseksi meidän tulee jatkaa ennakoivaa maankäytön suunnittelua. 

Viides vahvuutemme ja mahdollisuutemme on toimiva ja tehokas konserni. Toimiva ja tehokas konserni. Tämä toteutuu hyvän puolueettoman valmistelun ja yksituumaisen ja toimivan päätöksenteon kautta. Uusi Nurmes koostuu emosta ja kuudesta konserniyhtiöstä, joista kukin on omalla toimialallaan tehokas ja vaikuttava. Kehitämme tätä omaa konsernirakennettamme jatkuvasti vastaamaan toimintaympäristömme muutoksia.  Konsernimme ymmärtää investointien merkityksen elinvoimamme ylläpitäjänä.

Toivon, että voitte yhtyä näihin viiteen viestiin ja viedä sanaa eteenpäin kaikkialla missä liikuttekin. Jokainen meistä muuttuu kuntamme mannekiiniksi ihan kuin Antero Rokka sanoi pataljoonan komentaja majuri Sarastielle Tuntemattomassa Sotilaassa: Maanviljelijä Kannakselt. Nykyään Tikkakosken mannekiini. Meillä tämä sama menisi näin: taksikuski Karppinen Verkkojoelta, nykyään Nurmeksen mannekiini. Hammaslääkäri Kämäräinen Porokylästä, nykyään Nurmeksen mannekiini. Rakennusyrittäjä Määttä Kauppalasta, nykyään Nurmeksen mannekiini.

Hyvä juhlaväki. Yhteishenki ja hyvä fiilis ovat meidän tärkeimpiä menestystekijöitä tästä eteenpäin. Onnistumiset pitää uskaltaa mainita ja kohottaa. Kiitoksella on oma paikkansa. Myös anteeksi pyytäminen ja anteeksi antaminen ovat tärkeitä. Niitäkin on tämän kuntaliitoksen rakentamisen matkalla nähty.

Uuden Nurmeksen viestinnän tulee olla yhdensuuntaista ja yhdessä sovittuja avainviestejä toistavaa. Nykymaailma on viestinnän osalta haasteellinen, koska jokainen uutispäivä on aivan erilainen ja hyvin kilpailtu. Jokainen uutispäivä on kuin täysi vesiämpäri, johon mahtuu vain ämpärillinen vettä. Kysyn meiltä kaikilta: haluammeko, että ämpärissä on myös Nurmeksen vettä? Haluammeko todella? Nykymaailmassa olisi huono strategiavalinta se, että kunta aina vain sopeutuu siihen mitä ympäröivässä maailmassa tapahtuu. Pitää olla oma suunnitelma, muuten olet osa jonkun muun suunnitelmaa.

Olen kiitollinen ja ylpeä ja tästä. Olemme yhdessä saavuttaneet uuden alun mahdollisuuden. Kutsun nyt meidät kaikki mukaan Uuden Nurmeksen rakentamiseen. Ei ole niin pientä asiaa ja panosta etteikö se olisi arvokas kokonaisuuden kannalta. Kysymys kuuluu nyt mitä sinä voit tehdä Nurmeksen puolesta?

Onnittelen Nurmeksen kaupunkia, Valtimon kuntaa ja Suomen valtiota siitä, että olemme nyt tässä pisteessä. Tästä eteenpäin menemme yhtenäisenä ja vahvana. Niin on hyvin kuin meille käy.

Toivon omasta ja Nurmeksen kaupungin puolesta uudelle Nurmekselle jatkuvaa menestystä sekä voimaa ja viisautta tuleville vuosille.    - Kiitos!