4.4.2018

Biotalouden marssiopasNurmeksessa alkaa lähipäivinä historiallisen suuri maanrakennusurakka, kun uuden puutavaraterminaalin ja teollisuusraiteen rakentaminen käynnistyy vihreän energian teollisuusalueella. Suomeen syntyy samalla uusi rautateiden liikennepaikka eli ”Pitkämäki Nurmes”. Uutta kiskoa asennetaan miltei 1600 metriä. Tämä on lajissaan ainoa työmaa koko Suomessa tänä vuonna.

Vihreän energian teollisuusalueella suurten teollisuuslaitosten layoutista on myös päästy yksimielisyyteen toimijoiden kesken. Tämä on Nurmeksen kaupungin kannalta hyvä uutinen. Nyt infrastruktuurin rakentamisen kohdentamista ja aikataulua voidaan suunnitella paremmin. Tämä alentaa kustannuksia, koska maamassojen tasapaino tonteilla paranee olennaisesti. Samalla voidaan käynnistää lämpöhuollon ja verkostojen suunnittelu. Kiinalaisten rahoituspaketin vastininfrasta on vielä rakentamatta n. 853 000 euroa, joka on pääosin katuja.

YVA:n selvitysten täsmennys on myös käynnissä, koska laitosten paikat, korkeudet ja tuotantomäärät ovat suunnittelussa tarkentuneet. Myös teknologioissa ja raaka-ainepohjassa on tapahtunut täsmennyksiä. Alueen liikennejärjestelyissäkin on tapahtunut muutoksia. Saamme kesän aikana perustan kuntoon yritysten ympäristölupien käsittelyä varten. 

Liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta ollaan myös parantamassa. Nurmeksen kaupunki on aloittanut ELY:n kanssa neuvottelut liikenneympyrän ja Pitkämäen kääntymiskaistan rakentamisesta. Nämä molemmat saattavat toteutua jo vuonna 2019.

Yksittäisten isojen investointien suunnitelmat, omistus ja rahoitus ovat täsmentyneet. Tehtaiden yksityiskohtainen suunnittelu pääsee nyt alkamaan. Nurmeksen kaupungin kannalta tämä on hyvä asia. Olemme käyneet yritysten apuna monta täsmennyskierrosta rahoituksen ja siltarahoituksen osalta. Kaupungin toimenpiteiden ajoittuminen oikein on avainasia meidän kannalta. Tämän vuoksi meillä pitää olla tiivis tiedonkulku yrityksiin.

Rahaston osalta Suomen valtion mukanaolosta neuvotellaan tiiviisti. Vaihtoehtoja on useita. Saimme ministeri Lintilän tapaamisessa sekä hyviä neuvoja että realistista palautetta. Onneksi rahaston koko on joustava asia. Riippuen valtion mukanaolon tasosta rahaston koko vaihtelee 77–95 miljoonan euron välillä. Nurmeksen kaupungin kytkös rahastoon on laskennallinen ja se tapahtuu ns. vastininfrapaketin kautta, jonka arvo on 7,4 miljoonaa euroa.

Työvoimakoulutuksen osalta valmistelua on tehty jo puoli vuotta. Biotalousinsinöörin muuntokoulutus on yksi iso jo saavutettu tulos. Työvoiman hankinnasta ja koulutuksesta on tehty suunnitelma. Tueksi on rakennettu korkeakoulujen verkko.

Euroopan tasolla odotellaan vielä RED II – direktiivin vahvistusmenettelyä ja sen pohjalta tehtävää lainsäädäntöä uusiutuvasta energiasta. Iso asia tässä on se, että miten metsäteollisuuden sivuvirtoja ja hakkuutähteitä käsitellään jätehierarkiassa erityisesti polton suhteen ja miten ne hyväksytään toisen sukupolven polttoaineiden raaka-aineiksi.

Tärkein asia Nurmeksen kaupungin kannalta on se, että näitä kaikkia askeleita otetaan tarpeeksi ajoissa ja synkronissa keskenään. Mikäli nämä askeleet pantaisiin kaikki peräkkäin eikä osin limittäin, niin aikaa kuluisi vuosikymmeniä. Preussin armeijan vanhan marssiohjesäännön mukaan marssitaan tahdissa aina paitsi silloin, kun ylitetään heikko ja huojuva silta. Tällaisen kohdalla pitää marssia epätahtisesti.